Velkommen til Skålevik skule

Skålevik skule er ein barneskule i Øygarden kommune, med vel 15 min. køyring frå Sotrabrua. I august 2013 vart elevar frå tidlegare Algrøy og Syltøy skular overførde til Skålevik skule, som i dag har 130 elevar i 1.-7.klasse. Les meir…


Velkomen til nytt skuleår!

Ønskjer alle elevar og føresette velkomen til nytt skuleår måndag 17. august.

  • 1. klasse:     kl. 09.00-12.20
  • 2.-7. klasse: Kl. 08.25-12.20
  • SFO har vanleg opningstid

Alle klassane møter ute på skuleplassen. Elevane i 1. kl. kan ha med seg føresette.

Korona – informasjon om skulekvardagen

Vi følgjer råda som Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet kjem med.
Slik situasjonen er no, startar vi opp på gult nivå:

  • Kvar klasse vert sett på som ei gruppe/kohort
  • Uteområdet vil bli delt opp for å skilje klassane frå kvarandre
  • Elevar og lærarar må unngå handhelsing, klemming og store samlingar

Vi skal framleis sørgje for at elevane har eit trygt og godt skulemiljø. Alle som jobbar på skulen skal følgje med på at elevane har det bra. I perioden framover vil vi vere ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  • Ingen skal møte på skulen eller sfo viss dei er sjuke
  • Vask hender før de kjem på skulen
  • God handhygiene og reinhald er viktig på skulen

Skuleskyss

Gult nivå: Elevar som er avhengig av skuleskyss, kan ta buss eller annan transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør halde avstand til andre, men det er ikkje eit krav at elevane held ein meter avstand til andre medelevar, sjølv om dette er eit krav for andre reisande.

Køyring og henting av elevar
All av- og påstiging skal skje i området ved busshaldeplassen.

Føresette skal ikkje fylgje med inn på skuleplassen
Vi ynskjer ikkje at føresette følgjer elevar inn på skulen og sfo. Tilsette vil derfor vere til stades ute for å ta i mot elevane. Føresette til 1. kl. kan vere med første skuledag.

Sommaraktivitetar for barn og unge i grunnskulen

Øygarden kommune tilbyr ulike sommaraktivtetar for barn og unge i grunnskulen (gjeld ikkje barn som skal byrje på skule til hausten). Under finn de lenke til informasjon om dei ulike aktivitetane og påmelding.

Vi har heldt av gratisplassar på alle aktivitetane til utsette barn og unge, men det er avgrensa med plassar.

Den offisielle påmeldinga opnar 15.06 klokka 07, men det vil vere mogleg å melde på til oss før det om de tek kontakt på e-post eller mobil.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-fritid-og-frivillig/sommaraktivitetar-for-barn-og-unge/

Klikk for stort bilete

Viktig informasjon om skolekort skoleåret 2020/21

Ei ny skolekortløysning er under utvikling. Som følgje av dette vil elevane som allereie har skolekort, måtte nytte same kortet kommande skoleår. Skyss vil berre produsere nye skolekort til elevar i 1. og 8. klasse, og skolane vil få tilsendt oblat med riktig skoleår som kan delast ut til elevane som framleis har innvilga rett på skoleskyss. Dette inneber at skolen må samle inn alle skolekort ved skoleslutt, for å unngå tap av kort i sommarferien. Om skolen ikkje har samla inn kortet må eleven sjølv ta vare på det over sommarferien. Det er viktig at skolen vidareformidlar denne informasjonen til elevane/føresette. Nye elevar i andre trinn utanom 1. og 8 klasse, eller elevar som har fått endra adresse/skole, må tildelast ekstrakort ved skolestart. Ved bruk av ekstrakort må ein skrive på namn, skole og haldeplass. Hugs også å registrere kortnummeret i Cert. Sidan skolekorta blir samla inn av skolen, vil elevane kunne reise utan skolekort siste skoledag for sommaren og første skoledag i august, og alle sjåførar og kontrollørar skal vere informert om dette. Før skolestart vil alle skolane få tilsendt pakke i posten som inneheld nye kort til 1. og 8 klassingar, ekstrakort og oblatar.

Fom august er det ikkje lenger behov for å validere skolekorta Kortlesarane på bussane skal avviklast, og det er derfor ikkje lenger behov for å validere skolekorta på skolereisa. Ved ein eventuell kontroll vil skolekorta fungere som eit visningskort, og vi oppfordrar alle elevane til å ta vare på skolekortet i sekken sin.

Kontaktlærar samlar inn korta siste skuledagen.

SFO er open som vanleg frå måndag 8. juni

Vi kan endeleg informere om at SFO frå og med måndag 08. juni opnar for ordinær drift igjen. SFO er open frå kl 7.00 til 16.30.

Elevane vil framleis vere delt inn i kohortar på SFO og uteområdet blir inndelt.

Med tanke på smittevern ønskjer vi framleis at føresette leverer og hentar ved porten.

Førskuledag fredag 19. juni

På grunn av koronasituasjonen vert det i år ein noko annleis førskuledag på Skålevik skule. Vi planlegg at dei nye førsteklassingane kan kome på besøk fredag 19. juni. Då vil også kontaktlærar vere til stades.

Meir detaljert info om tidspunkt, etc, vil kome snart.

Med helsing
rektor                      Bergen kommune - Skolestart for nye elever, august 2020

Informasjon om 17. mai-feiring

Årets 17 mai blir en annerledes 17 mai. I år pynter vi i traseen hvor kortesjen kjører og vi håper dere vil stille opp langs veien med flagg og godt humør.

Kortesjen vil ha følgende rute: 
Start på Liaskjeret – Kolltveit – Knappskog – Ågotnes – Vestsidevegen – Ulveset – Fjell – Bildøybakken.

Tidsskjema:
Start Li kl. 13.00
Knappskog ca. kl. 14.05
Skålvika skule ca. kl. 15.05
Bildøybakken ca. kl. 15.50

Trykk her for mer informasjon.

Hilsen 17 mai komiteen i Øygarden kommune