27. april opnar skulen for 1.-4. trinn og SFO

Regjeringa avgjorde den 7. april at 1. – 4. trinn i grunnskulen og skulefritidsordninga (SFO) opnar 27. april. Det er ikkje avklart kva tid resten av grunnskuleelevane skal koma tilbake til vanleg undervisning. Men målet er at alle elevane skal koma tilbake til skulen før sommaren, på ein eller annan måte, dersom det er smittevernmessig forsvarleg.

Det er avgjerande for Øygarden kommune at alle foreldre, tilsette og barn skal kjenna seg trygge når dei kjem tilbake til barnehage og skule. Det er en føresetnad at vi har på plass gode smitteverntiltak før vi opnar barnehagane og skulane.

Fjernundervisninga held altså fram, som tidlegare, etter påskeferien.

Les pressemeldinga frå regjeringa

Her finn de oppdatert informasjon frå kommunen Øygarden kommune

Sommer- SFO

No kan de søkje om SFO i sommarferien. Det vil vera SFO ved desse skulane: Bjorøy, Brattholmen, Foldnes, Rong, Skogsvåg og Ågotnes.

Frist for å søkje plass er 29. mai (3 veker før den første ferieveka tek til i veke 26)

Du finn på meldingsskjema her.

 

Informasjon om skulehelsetenesta

Hei!

Vi i skolehelsetjenesten ønsker å gi elevene som trenger det et tilbud selv om skolene er stengt nå. Er det noe du tenker på som du trenger å snakke med oss om? Er du engstelig, føler deg deprimert eller nedfor? Har du bekymringer omkring helsen din? Opplever du noe som føles vondt? Er du bekymret for barnet ditt?

Du kan fortsatt få kontakt med oss. Foreldre kan ta kontakt med helsestasjonen på tlf: 56 12 20 30. Ungdom kan sende sms til 905 81 273 med teksten «treng time», så ringer vi tilbake og lager en avtale.

TRENGER DU NOEN Å SNAKKE MED

Seks bod til føresette

Strevar du ekstra som forelder no i disse korona-tidene? Då er du i same båt som dei fleste andre foreldre. Dette er ei uvanleg tid for oss alle, der vi må leva tettare innpå kvarandre enn vanleg. Dette byr naturlegvis på ekstra utfordringar både for store og små. Psykolog Renate Horgheim frå Forebyggende psykisk helsetjeneste i Lørenskog kommune har laga seks bod til dykk som foreldre.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/helse-sosial-og-omsorg/koronaviruset/seks-bud-til-foresette.11618.aspx

Fjernundervisning

Grunna stenging av skulen, er det no heimeundervisning/fjernundervisning for alle elevane våre.

Mål for fjernundervisning:

 • I hovudsak gje elevane undervisning i basisfaga (norsk, engelsk og matematikk)
 • La borna få ein struktur på dagen under fjernundervisninga

Alle klassane er no i gang med fjernundervisning, nokre ved hjelp av google classroom, showbie, og/eller e-post, Transponder og sms.
Lærarane følgjer opp arbeidet og gir tilbakemeldingar digitalt eller på e-post/telefon.

Vi ønskjer at de føresette:

 • Legg til rette for at elevane får gjort oppgåvene på arbeidsplanen som blir lagt ut av kontaktlærar.
 • Gjev kontaktlærar beskjed dersom barnet er sjukt, og ikkje får jobba med oppgåvene. Bruk Transponder.
 • Spør dersom de lurer på noko. Lærarane er tilgjengelege i ordinær arbeidstid og tek i mot alle spørsmål på Transponder eller e-post. Dei svarar så snart som råd!

Ikkje nøl med å ta kontakt!

Helsing rektorIdeas about back to school clipart on

Melding frå oppvekstsjefen for born som treng tilsyn

Om de har behov for tilsyn for dykkar born då begge har yrker som defineres som samfunnskritiske, ber vi dykk ta kontakt med oss på tlf. 93062419 før kl. 16.00 i dag, fredag 13/3-20

Følgjande grupper reknast som samfunnskritiske:
 • Styring og kriseleiing
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-tryggleik i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningstryggleik (t.d operativ tjeneste ved prosessanlegg Kolsnes/Sture)
 • Vatn og avlaup
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotek
Opningstid for tilsyn i skule: For born på småtrinnet gjeld ordinær opningstid for SFO og skule for dei som har plass på SFO.