Skulen stengd f.o.m. måndag 16. mars

Kommuneleiinga i Øygarden har i dag avgjort at alle barneskulane og barnehagane (kommunale og private) vert stengde frå og med måndag 16. mars. Stenginga gjeld i første omgang i 14 dagar (27. mars).

Ungdomsskulane i kommunen vert stengde for undervisning frå og med fredag 13. mars. Også kommunale idrettsanlegg vert stengde.

Det vert oppmoda om at alle som kan, bør halde barna heime frå skulen i morgon, fredag. Meld frå i Transponder om dette gjeld ditt barn, slik at vi har oversikt.

På heimesida til kommunen finn du meir informasjon

INFORMASJON OM KORONAVIRUS

Skulen i Øygarden følgjer råda frå Øygarden kommune og Folkehelseinstituttet om smitteførebygging.
Her finn du informasjon på nettsida til Øygarden kommune https://www.oygarden.kommune.no/aktuelt/koronavirus.10941.aspx

Her finn du informasjon frå Folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Informasjonsfilm om koronavirus (retta mot barn og unge) https://www.youtube.com/watch?v=v1W249tl1vA&feature=youtu.be

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Foto: CDC, Alissa Eckert (CDC er Centre for Disease Control I Atlanta, USA)

Kartleggingsprøver, 1.-4. trinn

Kvifor kartleggingsprøver?
Kartleggingsprøvene hjelper skulane og lærarane med å finne dei elevane som treng ekstra hjelp i løpet av dei første skuleåra. Oppgåvene er laga for å finne dei elevane som treng ekstra hjelp og støtte.

Prøvene i lesing på 1., 2. og 3. trinn og prøven i rekning på 2. trinn er obligatoriske for alle elever. Skålevik skule har også valgt å gjennomføre dei frivillige prøvene rekning på 1. og 3. trinn, engelsk på 3. trinn og digitale ferdigheiter på 4. trinn

Gjennomføringsperiode for alle kartleggingsprøvene i 2020 er 9. mars – 3. april

 

Felles klasseforeldremøte

Klassekontaktane og skulen ønskjer velkomen til felles klasseforeldremøte i veke 11.
5.-7. kl.: onsdag 11.03., kl. 18.00-19.30
1.-4. kl.: torsdag 12.03., kl. 18.00-19.30

Tema er elevane sitt psykososiale læringsmiljø

Her kan du lese meir Invitasjon

 

 

Nye rutinar for å søkje om elevpermisjon

Øygarden kommune har laga nye rutiner for å søkje om elevpermisjon. Rutinane er felles for alle skulane i kommunen. Dersom du skal søkje om elevpermisjon i meir enn to dagar, går du via linken som ligg under. Linken ligg også under «skjema» i menyen oppe på heimesida vår.

https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/ferie-og-fridagar-i-skulen/sok-om-skulefri/

Felles info frå Øygarden kommune:

Når ein skal søkje fri fra skulen er det eigne reglar som gjeld for dette. 

Søknaden skal sendast inn i god tid før og seinast 3 veker før ønskja permisjonar. Ein skal no søkje elektronisk dersom ein ynskjer fri frå skulen. Handsaminga er delegert til skulane.

I opplæringslova §2-11 står det: «Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gje den einskilde eleven permisjon inntil to veker. Det er eit vilkår for retten at foreldra syter for naudsynt undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den vanlege undervisninga når eleven kjem attende på skulen. Dersom skulen finn det naudsynt med ekstra prøver på grunn av permisjonen, pliktar eleven å rette seg etter dette.»

Ta kontakt med skulen dersom det er spørsmål til dette.

Helsing rektor

Invitasjon til meistringskurs, 5.-7.trinn

Elevar frå 5.-7. trinn kan få tilbod om meistringskurs frå 03.02.20.  Kurset vil gå på Straume Helsestasjon over 6 samlingar. Målet er å lære om hjelpsame strategiar slik at dei blir mindre engstelege og meistar fleire  utfordringar i kvardagen.

Å vere engsteleg er svært vanleg blant barn og ungdom. Nokre engstar seg for å vere vekke frå foreldre, for sjukdom eller for nye ukjente situasjonar. Andre kan engste seg for hundar, edderkoppar, sosiale situasjonar eller situasjonar der dei skal prestere noko.

Sjå skriv for meir informasjon og påmelding: Mestringskurs Info. Vinter 2020

Køyring av elevar til skulen

Skulen minner om at området ved busshaldeplassen skal nyttast til av- og påstigning når de leverer og hentar ungane på skulen. Det oppstår fort uoversiktlege situasjonar, særleg no når det er mørkt ute.

 

Bilderesultat for skole clipart

 

Vil samstundes minne om at første time startar kl. 08.25. Då må elevane vere på plass.